Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku przydatności wody do spożycia ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na przedmiotowym zbiorniku jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Udostępniono zastępczy punkt poboru wody w siedzibie Urzędu Gminy. Dostarczana jest również woda w butelkach do sołtysów i radnych w miejscowościach gdzie wykryto skażenie.
Po podjętych działaniach naprawczych woda zostanie ponownie przebadana przez akredytowane laboratorium pod względem przekroczonego parametru. O wyniku badania będziemy informować w kolejnych komunikatach.