Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy,
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość przepisów ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • o gospodarce nieruchomościami,
  • prawo budowlane,
  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
  a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  • Umiejętność sporządzania/ czytania projektów budowlanych.
  • Umiejętność czytania warunków dostawy wody.
  • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych.
  • Samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  • Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
  • Mile widziane prawo jazdy kat. B.
  • Mile widziane posiadanie doświadczenia w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku, zwłaszcza w jednostkach samorządowych.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  Realizowanie zadań ZGK w zakresie zaopatrzenia w wodę, a w tym:
  • prowadzenie na bieżąco ewidencji infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz przygotowywanie projektów jej rozwoju,
  • podejmowanie czynności w celu zapewnienia właściwej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami odbiorców do sieci wodociągowej (wydawanie informacji, warunków technicznych, uzgodnień projektów i zezwoleń),organizowanie i nadzorowanie prac inwestycyjnych, współpraca z projektantami, kosztorysantami, wykonawcami, rozliczenie inwestycji,
  • przygotowywanie dokumentacji przejęcia sieci wodociągowych;
  • przygotowywanie dokumentów dot. postępowań przetargowych i zapytań ofertowych z zakresu spraw realizowanych przez ZGK,
  • nadzorowanie oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji technicznej w zakresie ujęć wodociągowych, zbiorników wody pitnej i sieci wodociągowej,
  • współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw z referatami Urzędu Gminy,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełen etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
  • praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie),
  • wyjazdy w teren,
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na 3 miesiące. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 7. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem, kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 8. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy", przesłać drogą pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy) lub przesłać scany dokumentów na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 3 marca 2021 roku. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do ZGK (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do ZGK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.
Obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pani Paulina Pietroń, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji nie dłuższy niż 3 miesiące a następnie poddane zniszczeniu,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne - wyłącznie na potrzeby rekrutacji,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna
Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Luborzyca, dnia 17 lutego 2021 r

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy
Krzysztof Kolarski