Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 1. Zapytanie ofertowe - PDF, 720 kB
 2. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla I części zamówienia - załącznik nr 1 - PDF, 10.6 MB
 3. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla II części zamówienia - załącznik nr 2 - ZIP, 8.6 MB
 4. Formularz oferty, załącznik nr 3 do ZO I-cz przedmiotu zamówienia - DOC, 0.09 MB
 5. Formularz oferty, załącznik nr 3 do ZO II-cz przedmiotu zamówienia - DOC, 0.09 MB
 6. Wykaz robót załącznik nr 4 do ZO - DOC, 0.08 MB
 7. Wykaz osób załącznik nr 5 do ZO - DOC, 0.08 MB
 8. Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 6 do ZO I-cz przedmiotu zamówienia - DOC, 0.08 MB
 9. Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 6 do ZO II-cz przedmiotu zamówienia - DOC, 0.08 MB
 10. Oświadczenie dot. warunków udziału załącznik nr 7 do ZO I-cz przedmiotu zamówienia - DOC, 0.08 MB
 11. Oświadczenie dot. warunków udziału załącznik nr 7 do ZO II-cz przedmiotu zamówienia - DOC, 0.08 MB
 12. Projekt umowy załącznik nr 8 do ZO - PDF, 0.6 MB
 13. Informacja z otwarcia ofert - PDF, 0.13 MB
 14. ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF, 134 kB