Wymiana pompy głębinowej na ujęciu G1 w Goszczy (na głębokość 33 m) wraz z wymianą orurowania oraz zakup nowej pompy zapasowej dla wspomagania ujęć.

Trwają prace przy inwestycji hydroforni w Łuczycach, umowne zakończenie prac przypada na 15 września, nie przewidujemy przedłużenia realizacji przedmiotu umowy.

W bieżącym miesiącu uprzątnęliśmy pomniki pamięci oraz wykonujemy planowe koszenia, bieżące utrzymanie sieci.

Korzystając z okazji przypominam, Odbiorcom wody o konieczności dbania i zabezpieczenia wodomierzy głównych w budynku, wszelkie usterki należy zgłaszać, pracownicy ZGK muszą mieć łatwy dostęp do urządzenia, w przypadku, gdy wodomierz jest w studzience powinna ona być szczelna, wypompowanie wody  leży po stronie Odbiorcy.

Przepisy zabraniają realizowania obiektów budowlanych oraz zadrzewień w pasie technologicznym tj. obszar szerokości 1m licząc od krawędzi z każdej strony urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnym do prowadzenia prac polegających w szczególności na utrzymaniu, eksploatacji, modernizacji, konserwacji. Dopuszcza się możliwość lokalizacji np. dróg, sieci uzbrojenia terenu w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem . W razie wystąpienia awarii jest problem z dostępem do rurociągu, wzrasta czas usuwania awarii i jej koszty.
Proszę wziąć pod uwagę strefy ochronne sieci już na etapie projektowania a następnie zagospodarowywania działki.

W związku z pytaniami kierowanymi do ZGK, informuję, że zgodnie z ustawą o dostarczaniu wody Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i / lub kanalizacyjnych. Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii na przyłączach leży po stronie Odbiorcy usług. Ustawodawca tworząc definicje przyłączy. W zakresie działania przedsiębiorstw wodociągowych jest eksploatacji i utrzymanie sieci.