ZARZĄDZENIE nr 5.2019
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
z  dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej może przyjmować zlecenia zewnętrzne, na wykonanie prac z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonują usługi zewnętrzne na podstawie zlecenia wewnętrznego Dyrektora.

§ 3

Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez ZGK faktury.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 4.2018 z dnia 7 maja 2018 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5.2019
Dyrektora ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy
z dnia 27-06-2019

Cennik

 

lp

usługa

netto

vat

brutto

1

Zaplombowanie jednego wodomierza po zerwaniu plomby przez odbiorcę usług, z przyczyn niezależnych od ZGK

50

23,00%

61,50

2

Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych od ZGK

170

23,00%

209,10

3

Demontaż wodomierza głównego wraz z zakorkowaniem przyłacza
na życzenie klienta

80

23,00%

98,40

4

Samowolne otwarcie zasuwy lub uruchomienie przyłącza bez uzgodnienia z ZGK

200

23,00%

246,00

5

Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym

60

23,00%

73,80

6

Koszty awarii na przyłączu –
obciążenie odbiorcy+
praca koparki
odpompowanie wody z wykopu
materiały użyte

od 100

23,00%

od 123,00

7

Odcięcie/ przywrócenie dostawy wody wynikające z zadłużenia klienta bez użycia koparki

150

23,00%

184,50

8

Odcięcie/ przywrócenie dostawy wody wynikające z zadłużenia klienta z użyciem koparki

350

23,00%

430,50

9

Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej odbiorcy usług

60

23,00%

73,80

10

Zamknięcie i otwarcie zasuwy głównej w związku z przekładką sieci wodociągowej na wniosek prywatnego odbiorcy
cena obejmuje straty wody spuszczonej z sieci, płukanie wodociągu i chlorowanie

300

23,00%

369,00

11

Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci w związku z przekładką hydrantu na wniosek prywatnego odbiorcy
cena obejmuje straty wody spuszczonej z sieci, płukanie wodociągu i chlorowanie

300

23,00%

369,00

12

Opłata za czynność techniczną odbioru przyłącza wodociągowego

150

8,00%

162,00

13

Nieuzasadniony wyjazd na zgłoszenie odbiorcy pracowników ZGK

32

23,00%

39,36

14

Zamknięcie i otwarcie zasuwy głównej w związku z uszkodzeniem wodociągu przez inwestora
cena obejmuje straty wody spuszczonej z sieci, płukanie wodociągu i chlorowanie

300

23,00%

369,00


ZARZĄDZENIE nr 4/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy z  dnia 7 maja 2018 roku w sprawie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.