ZARZĄDZENIE nr 4/2018
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
z  dnia 7 maja 2018 roku

w sprawie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej może przyjmować zlecenia zewnętrzne, na wykonanie prac z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonują usługi zewnętrzne na podstawie zlecenia wewnętrznego Dyrektora określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez ZGK faktury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018
Dyrektora ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy
z dnia 7-05-2018

Cennik

 

lp

usługa

netto

vat

brutto

 

1

Zaplombowanie jednego wodomierza po zerwaniu plomby przez odbiorcę usług, z przyczyn niezależnych od ZGK

50

23,00%

61,50

 

2

Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych od ZGK

170

23,00%

209,10

 

3

Demontaż wodomierza głównego wraz z zakorkowaniem przyłacza na życzenie klinta

80

23,00%

98,40

 

4

Samowolne otwarcie zasuwy lub uruchomienie przyłącza bez uzgodnienia z ZGK

200

23,00%

246,00

 

5

Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym

60

23,00%

73,80

 

6

Projekt przyłącza wody

650

23,00%

799,50

 

7

Projekt sieci wodociągowej + cena
ZUDP,
rzeczoznawcy p.poż,
sprawdzającego
badania geologiczne

1500-2000
150
200
100
600-800

23,00%

1 845-2460

 

8

Koszty awarii na przyłączu – obciążenie odbiorcy+

praca koparki

odpompowanie wody z wykopu

materiały użyte

od 100

23,00%

od 123,00

 

9

Odcięcie/ przywrócenie dostawy wody wynikające z zadłużenia klienta bez użycia koparki

(płatne oddzielnie)

150

23,00%

184,50

 

10

Odcięcie/ przywrócenie dostawy wody wynikające z zadłużenia klienta z użyciem koparki (płatne oddzielnie)

350

23,00%

430,50

 

11

Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej odbiorcy usług

60

23,00%

73,80

 

 

 

12

Zamknięcie zasuwy głównej i otwarcie w związku z przekładką sieci wodociągowej oraz uszkodzeniem wodociągu przez odbiorcę na wniosek prywatnego odbiorcy

cena obejmuje straty wody spuszczonej z sieci, płukanie wodociągu i chlorowanie

300

23,00%

369,00

 

13

Zamknięcie zasuwy na sieci w związku z przekładką hydrantu na wniosek prywatnego odbioru

cena obejmuje straty wody spuszczonej z sieci, płukanie wodociągu i chlorowanie

300

23,00%

369,00

14

Opłata za czynność techniczną odbioru przyłącza wodociągowego

150

8,00%

162,00

 

 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 7 maja 2018 r. - formularz zlecenia: PDF - 145 kB