Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca odczytów wskazań wodomierzy dokonują dwie Inkasentki będące naszymi pracownikami. Posiadają one pisemne upoważnienia oraz legitymacje służbowe. Przypominamy również, że nasi inkasenci są uprawnieni do pobierania wpłat z tytułu rozliczeń za zaopatrzenie w wodę. Wpłaty od naszych Klientów (Odbiorców Usług) przyjmowane są również w postaci bezgotówkowej na konta bankowe Odbiorców (każdy ma indywidualny numer konta wskazany na fakturze).

Poniżej zamieszczona została tabela z podziałem gminy na rejony obsługiwane przez poszczególnych inkasentów wraz z miesiącami odczytów, a także ich numery telefonów służbowych. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza przez inkasenta, prosimy o umówienie się na odczyt w dogodnym dla Państwa terminie, ewentualnie o przekazanie nam odczytanego samodzielnie wskazania: telefonicznie, e-mailem.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY

Miesiąc

Inkasent
Jolanta Wójcik
tel. 795 621 720
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inkasent
Karolina Wiklik
tel. 795 621 725
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I, IV, VII. X

Dojazdów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Sulechów, Marszowice

Prusy, Zastów

II, V, VIII, XI

Kocmyrzów, Głęboka, Karniów, Czulice, Goszcza, Maciejowice, Wiktorowice

Łuczyce

III, VI, IX, XII

Rawałowice, Skrzeszowice, Goszyce, Wilków, Wysiołek Luborzycki, Sadowie, Wola Luborzycka, Pietrzejowice

Baranówka

Jednocześnie, ze względu na wciąż niestety występujące, a czasem notorycznie powtarzające się problemy z dostępem do wodomierzy i innych urządzeń wodociągowych (brak jakiegokolwiek kontaktu przez dłuższy czas, celowe niewpuszczanie pracowników przedsiębiorstwa, wolno biegające psy, zasłonięte i zamurowane wodomierze, zakopane zasuwy itp.), zwracamy Państwa uwagę na wybrane przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), regulujące kwestię wstępu pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do domów lub na posesje Klientów oraz kwestię naruszania przez Klientów przepisów tej ustawy:

Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu:

  1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
  4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 28.

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych
lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.