ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY
zatrudni pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy/techniczny

Praca w wymiarze pełny etat, pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 m-cy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania formalne
  Wykształcenie minimum podstawowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik gospodarczy/techniczny.
 2. Wymagania dodatkowe
  Dyspozycyjność, samodzielność organizacji czasu pracy, sumienność i punktualność, odpowiedzialność, dokładność, sprawność fizyczna, prawo jazdy kat. B, mile widziane auto z hakiem.
 3. Zakres obowiązków
  Utrzymywanie czystości, prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, koszenie, wykaszanie i odtwarzanie rowów, wycinka drzew i krzewów, udział w pracach i awariach dot. wodociągów, drobne remonty, w okresie zimowym odśnieżanie chodników i placów,  odpowiedzialność za powierzony sprzęt do prac ogrodniczych i jego systematyczna konserwacja, przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonywanie innych lub dodatkowych prac zleconych przez dyrektora ZGK.
 4. Wymagane dokumenty:
  CV, list motywacyjny, kserokopia świadectw pracy, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku, oświadczenie o następującej treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z RODO"
  Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Spółdzielców 1,  32-010 Luborzyca
  poniedziałek: 9-18, wtorek – czwartek: 7 -15, piątek: 7-14 w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy
Magdalena Chmiel - Solarz